FAQ - najczęściej zadawane pytania


Podstawowe pojęcia

Cykl praca

Kocioł działa w cyklu praca od momentu rozpalenia, aż do osiągnięcia temperatury zadanej, po której przechodzi w cykl podtrzymania. Kolejne rozpoczęcie cyklu praca następuje po obniżeniu temperatury aktualnej kotła poniżej poziomu temperatury zadanej kotła o wartość równą histerezie kotła np. 3°C.

Źle dobrane parametry cyklu praca mogą spowodować, że temperatura na kotle nie będzie wzrastała. Parametry, które odpowiadają za nastawy pracy są dokładnie opisane w instrukcji obsługi sterownika i mogą być zależne od modelu urządzenia.

Przykładowy wykres cyklu pracy i podtrzymania dla kotła z podajnikiem ślimakowym