Polityka prywatności

1. Postanowienia ogólne

 

1.1. Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia usługi drogą elektroniczną za pomocą serwisu internetowego, w postaci udostępniania treści, w tym poprzez dostęp do newslettera (dalej: „Serwis”), na rzecz użytkowników końcowych sieci Internet, odwiedzających Serwis (dalej: „Użytkownicy”).

 

1.2. Usługa świadczona jest przez TECH STEROWNIKI II Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą ul. Biała Droga 31, 34-122 Wieprz, posiadająca NIP 5512360632, REGON 356782780 wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Wydział XII Gospodarczy KRS pod numerem 0000923648 (dalej: „Usługodawca”).

 

1.3. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204).

 

2. Usługa i korzystanie z usługi

 

2.1. Świadczona usługa polega na:

a) udostępnianiu użytkownikom końcowym sieci Internet zawartości Serwisu, w tym informacji o Usługodawcy oraz aktualności o produktach Usługodawcy,  działalności Usługodawcy i tematyce z nią powiązanej;
b) udostępnianiu użytkownikom końcowym sieci Internet newslettera, o którym mowa w pkt. 4;

 

2.2. Świadczona usługa przeznaczona jest:

a) w zakresie, o którym mowa w pkt. 2.1 lit. a – dla wszystkich użytkowników końcowych sieci Internet, korzystających z Serwisu;
b) w zakresie, o którym mowa w pkt. 2.1 lit. b – dla użytkowników końcowych sieci Internet, którzy dokonali dodatkowej rejestracji w Serwisie.

 

2.3. Korzystanie z Serwisu oraz Newslettera jest nieodpłatne.

 

2.4. Prawidłowe korzystanie z usługi jest możliwe przy pomocy podłączonego do sieci Internet komputera klasy PC, Mac lub podobnego, wyposażonego w system operacyjny (Windows, Mac OS, Linux lub podobny) oraz najnowsze wersje popularnych przeglądarek internetowych (tj. Internet Explorer, Firefox, Chrome, Opera, Safari), obsługujących JAVA SCRIPT. Niektóre usługi i narzędzia mogą wymagać dostępu do konta e-mail, zaś korzystanie z zamieszczanych usług wideo może wymagać posiadania oprogramowania Windows Media Player w wersji 9 lub nowszej, Adobe Flash Player w wersji 9 lub nowszej, chyba że inaczej zaznaczono.

 

3. Pliki Cookie 

 

3.1. W trakcie korzystania z usługi w systemie informatycznym Użytkownika mogą być instalowane pliki cookies. Pliki cookies wykorzystywane są przez usługodawcę dla celów statystycznych, reklamowych a także narzędzi analitycznych do optymalizacji naszej strony i przedstawiania oferty interesującej dla użytkownika. 

 

3.2. Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików cookies na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Ograniczenie stosowania plików cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.

 

3.3. Niektóre pliki cookie podmiotów zewnętrznych są dodawane przez usługi, które są dostępne na naszych stronach, ale znajdują się poza naszą kontrolą. Te pliki cookie są dodawane przez serwis społecznościowy Facebook i są powiązane z możliwością udostępniania treści w serwisach, których ikony są widoczne na stronie. 

 

4. Rejestracja w Serwisie

 

4.1. Korzystanie z serwisu nie wymaga rejestracji, niemniej w celu automatycznego otrzymywania newslettera niezbędne jest podanie adresu e-mail oraz posiadanie czynnego i poprawnie skonfigurowanego konta poczty elektronicznej.

 

5. Newsletter

 

W ramach Serwisu udostępniany jest newsletter, zawierający w szczególności informacje techniczne , oferty handlowe jak i promocje produktowe.

 

6. Dane osobowe

 

6.1. W momencie akceptacji niniejszego Regulaminu, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Usługodawcę.

 

6.2. Informujemy, że przetwarzając Państwa dane osobowe odpowiadamy za ich bezpieczne wykorzystanie.

 

6.3. Administratorem danych osobowych jest firma TECH STEROWNIKI II Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, który dokonuje przetwarzania danych osobowych Użytkowników zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

 

6.4. Państwa dane osobowe są przetwarzane w następujących celach:

 

6.5. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych będzie:

 

6.6. Państwa dane mogą być przekazywane następującym podmiotom:

 

6.7. Państwa dane mogą być przekazane do państw trzecich w związku z:

 

6.8. Okres przetwarzania Państwa danych osobowych jest uzależniony od celu, w jakim dane są przetwarzane. Okres, przez który Państwa dane osobowe będą przechowywane, jest obliczany w oparciu o następujące kryteria:

 

6.9. Ponadto informujemy, że mają Państwo prawo do:

 

6.10. W każdej chwili masz prawo zażądać informacji o tym, które Twoje dane osobowe przechowujemy. Aby to zrobić, skontaktuj się z nami – otrzymasz te informacje pocztą e-mail.

 

6.11. Masz prawo nie zgodzić się na otrzymywanie materiałów marketingu bezpośredniego, w tym także na sporządzanie analizy Twojego profilu, która jest przygotowywana w celu przygotowania takich materiałów. Zrobisz to wykonując instrukcje zawarte w każdej takiej wiadomości e-mail.

 

6.12. Mają Państwo prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem. Zgoda jest niezależna od czasu, w jakim Państwo korzystacie z usług, obowiązuje do jej odwołania.

 

6.13. Aby zagwarantować, że Twoje dane zawsze będą przetwarzane wiernie, w sposób transparentny i zgodny z prawem, wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Aby skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, napisz na adres poczta@techsterowniki.pl z dopiskiem "Dane osobowe"

 

6.14. W przypadku wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania Państwa danych osobowych przez TECH STEROWNIKI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k, mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

6.15. W przyszłości może zajść konieczność aktualizacji Zasad prywatności. Ich najnowsza wersja będzie zawsze dostępna na naszej stronie. Będziemy informować o każdej zmianie treści Zasad prywatności, na przykład o zmianach dotyczących celu, w jakim korzystamy z Twoich danych osobowych, tożsamości Inspektora Ochrony Danych Osobowych lub Twoich praw.

 

7. Odpowiedzialność

 

7.1. Treści zawarte w Serwisie służą wyłącznie do celów informacyjnych. Dołożono wszelkich starań, aby zapewnić poprawność informacji zawartych w Serwisie, jednak Usługodawca nie gwarantuje, że są one kompletne, wyczerpujące, dokładne i aktualne. Wszelkie ryzyko związane z korzystaniem z treści zawartych w Serwisie ponosi wyłącznie Użytkownik.

 

7.2. Serwis może zawierać odesłania do treści zamieszczanych na innych stronach internetowych. Nie oznacza to, że Usługodawca lub autorzy treści zamieszczonych w Serwisie zajmują stanowisko co do treści umieszczonych na takich stronach lub ponoszą za nie odpowiedzialność.

 

8. Reklamacje

 

8.1. Reklamacje dotyczące Usługi winny być zgłaszane za pomocą poczty elektronicznej, na adres: nowak@techsterowniki.pl

 

8.2. Reklamacja powinna zawierać co najmniej: datę i czas zdarzenia będącego przedmiotem reklamacji, adres e-mail wnoszącego reklamację oraz zwięzły opis zgłaszanych zastrzeżeń.

 

8.3. Reklamacje będą rozpatrywane w ciągu 14 dni po ich otrzymaniu, w kolejności daty wpływu. W przypadku braku możliwości zachowania powyższego terminu Usługodawca informuje o tym fakcie osobę składającą reklamację, podając przyczynę przedłużenia terminu, jak również przewidywany czas udzielenia odpowiedzi.

 

8.4. O sposobie rozpatrzenia reklamacji osoba składająca reklamację poinformowana zostanie pocztą elektroniczną, na adres poczty elektronicznej podany w reklamacji.

 

9. Postanowienia końcowe

 

9.1. Informacje zamieszczone w Serwisie są chronione prawem autorskim. Powielanie, tłumaczenie, wprowadzanie do pamięci, przetwarzanie na inne media elektroniczne jest zabronione. Kopiowanie i użytkowanie, również we fragmentach, jest dozwolone (za wyjątkiem korzystania w ramach dozwolonego użytku) jedynie po uzyskaniu zezwolenia Usługodawcy. Treść i struktura strony internetowej chronione są prawem autorskim. Powielanie informacji, wykorzystanie tekstów w całości lub jego fragmentów bądź materiałów graficznych, wymaga wcześniejszej pisemnej zgody. Prawo do publikacji i powielania przysługuje wyłącznie Usługodawcy.