Ogólne warunki gwarancji

§ 1. Postanowienia ogólne

1. TECH STEROWNIKI II Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Wieprzu ul. Biała Droga 31 , 34-122 Wieprz, posiadająca NIP 5512360632, REGON 356782780 wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Wydział XII Gospodarczy KRS pod numerem 0000923648 (dalej: „Producent”), niniejszym udziela odbiorcy Karty Gwarancyjnej (dalej: „Klient”) urządzenia (dalej: „Urządzenia”) wskazanego w karcie gwarancyjnej (dalej: „Karta Gwarancyjna”) GWARANCJI na warunkach opisanych w niniejszym dokumencie (dalej: „OWG”).

2. Przed rozpoczęciem korzystania z Urządzenia należy uważnie przeczytać dołączoną instrukcję obsługi.

 

 

§ 2. Okres gwarancji

1. Gwarancja udzielona jest na okres 24 miesięcy.

2. Okres gwarancji liczony jest od dnia wydania urządzenia Klientowi. Wady urządzenia, zgłoszone Producentowi po upływie okresu gwarancji, nie są objęte gwarancją.

3. Klient jest uprawniony do dochodzenia roszczeń z tytułu gwarancji także po upływie okresu, o którym mowa w ust. 1 jeżeli w tymże okresie zawiadomił Producenta o wadzie.

 

 

§ 3. Warunki gwarancji.

 

1. Gwarancja obejmuje wszelkie wady ujawnione w okresie, o którym mowa w § 2 ust. 1 OWG, powstałe z przyczyn tkwiących w Urządzeniu.

2. Gwarancją nie są objęte wady Urządzenia wynikłe z:

a) uszkodzeń mechanicznych,

b) użytkowania niezgodnego z zaleceniami instrukcji obsługi lub przeznaczeniem Urządzenia,

c) zdarzeń losowych, w tym wyładowań atmosferycznych, pożaru, zalania, działania wysokich temperatur i czynników chemicznych,

d) niewłaściwej instalacji (montażu) i konfiguracji (niezgodnej z zasadami zawartymi w instrukcji), w tym niewłaściwego zasilania i podłączania zewnętrznych urządzeń mogących uszkodzić Urządzenie.

3. Gwarancją nie są objęte materiały eksploatacyjne, elementy nie wytworzone bezpośrednio przez Producenta, a także elementy objęte gwarancją podmiotów trzecich.

4. Naruszenie przez Klienta zabezpieczeń Urządzenia (plomb, naklejek gwarancyjnych, naklejek zawierających numer seryjny), a także dokonanie przez Klienta jakichkolwiek modyfikacji urządzenia lub napraw urządzenia z pominięciem trybu określonego w OWG – skutkuje wygaśnięciem niniejszej gwarancji.

 

 

§ 4. Zgłoszenie reklamacyjne.

 

1. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zostać dokonane na piśmie i zawierać:

a) dane Klienta,

b) dane osoby zgłaszającej wadę (o ile osobą zgłaszającą wadę jest inna osoba niż Klient)

c) oryginał Karty Gwarancyjnej,

d) oryginał lub kopię dowodu zakupu (faktura, paragon),

e) szczegółowy opis wady.

2. Dokonanie zgłoszenia reklamacyjnego z naruszeniem ust. 1 może wydłużyć proces rozpatrzenia reklamacji lub spowodować jej nieuznanie.

3. Zgłoszenie reklamacyjne wraz z reklamowanym urządzeniem powinno zostać dostarczone na adres Producenta do Działu Reklamacji tj.:

TECH STEROWNIKI – Serwis
32-652 Bulowice, ul. Skotnica 120

5. Klient powinien odpowiednio zabezpieczyć Urządzenie na czas transportu w ramach dokonywanego zgłoszenia reklamacyjnego.

6. Celem dokonania bezzwłocznego zgłoszenia reklamacyjnego w okresie gwarancji, przed wysłaniem zgłoszenia reklamacyjnego na piśmie wraz z Urządzeniem obarczonym wadą, Klient może dokonać zgłoszenia za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej Producenta pod adresem :

www.techsterowniki.pl

7. Dokonanie zgłoszenia reklamacyjnego w okresie gwarancji, w formie elektronicznej, o której mowa w ust. 6 jest wystarczające dla uznania, iż zgłoszenie zostało dokonane w terminie obowiązywania gwarancji.

 

 

 

§ 5. Prawa i obowiązki Producenta

 

1. W razie pozytywnego rozpatrzenia reklamacji Producent zobowiązuje się do nieodpłatnej naprawy lub wymiany wadliwego Urządzenia na nowe, w przypadku stwierdzenia usterki niemożliwej do usunięcia.

 

2. Jeżeli naprawa lub wymiana Urządzenia na nowe będzie pociągać za sobą niewspółmiernie wysokie koszty dla Producenta lub będzie niemożliwa, Producent zwróci Klientowi uiszczoną cenę a Klient zwróci Producentowi Urządzenie.

3. W przypadku wymiany Urządzenia na nowe gwarancja nie obejmuje czynności związanych z podłączeniem i regulacją jego parametrów.

4. Jeżeli w momencie naprawy lub wymiany Urządzenie nie jest już produkowane albo nie jest już produkowane w tej samej wersji, Producent jest upoważniony do zastąpienia go podobnym produktem o nie gorszych parametrach. 

5. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Producenta w terminie 30 dni od dnia dokonania zgłoszenia wraz z przekazaniem niezbędnych informacji lub dokumentów pozwalających na dokonanie oceny zasadności roszczeń.

6. Producent przed podjęciem decyzji co do uwzględnienia reklamacji może zażądać od Klienta udzielenia informacji lub przedstawienia dokumentów, o których mowa w § 4 ust. 1 OWG. W takim wypadku termin wskazany w ust. 4 może zostać wydłużony o czas oczekiwania na odpowiedź ze strony Klienta.

7. W przypadku nieuznania reklamacji Urządzenie zostanie zwrócone Klientowi.

 

 

§ 6. Postanowienia końcowe

 

1. W przypadku niezgodności ocen dotyczących wystąpienia bądź nie wystąpienia wady, strony mogą się odwołać do oceny powołanego za obopólnym porozumieniem rzeczoznawcy lub jednostki badawczej. Koszty ekspertyzy zostaną rozliczone wedle uzgodnień pomiędzy Producentem a Klientem.

2. Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące rozpatrywania reklamacji prosimy kierować do Działu Reklamacji
tel.: +48 33 875 93 80, e-mail: serwis@techsterowniki.pl

3. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Klienta wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.