Programy UE

Programy UE

1. Spółka TECH STEROWNIKI jest beneficjentem Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój w ramach działania 3.2.2. Kredyt na innowacje technologiczne.
Projekt będzie współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

 

Zobacz zapytania ofertowe

Informacja o wyborze dostawcy

 

dotacja_2017

 


 

2. TECH STEROWNIKI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  Sp. k. jest beneficjentem Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, III Oś Priorytetowa Przedsiębiorcza Małopolska, Działanie 3.3. Umiędzynarodowienie małopolskich MŚP z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

 

Zobacz nowe wyroby będące przedmiotem umiędzynarodowienia

 

strona internetowa_1 strona internetowa_2