Czym jest i jakie informacje zawiera świadectwo charakterystyki energetycznej

Prawo   |   TECH   |   07.07.2017


Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku, zwane potocznie certyfikatem energetycznym to dokument, który ułatwia określenie zużycia energii wraz z kosztami eksploatacji budynku lub lokalu mieszkalnego. Czym dokładnie jest świadectwo energetyczne, jakie przepisy prawne go regulują i co one oznaczają dla właścicieli budynków mieszkalnych – o tym piszemy poniżej.

Czym jest certyfikat energetyczny?

Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku (certyfikat energetyczny) jest oficjalnym dokumentem, który określa zapotrzebowanie na energię niezbędną do zaspokojenia potrzeb związanych z użytkowaniem budynku lub jego części (zużycie energii na potrzeby ogrzewania, uzyskania ciepłej wody, klimatyzacji, wentylacji oraz oświetlenia pomieszczeń). Kluczowymi parametrami, definiowanymi w świadectwie energetycznym jest wartość zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną EP oraz energię końcową EK. Wszystkie wyliczenia są podawane w kWh/m²/rok. Od stycznia 2017 roku wartości dopuszczalnych wskaźników EP dla nowo powstałych budynków oraz niektórych współczynników przenikania ciepła dla przegród zewnętrznych budynków uległy zmianie. Kwestie efektywności energetycznej budynków (projektowanych, budowanych lub przebudowywanych) określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki oraz ich usytuowanie z dnia 17 lipca 2015 roku. Zgodnie z zapisami w tym dokumencie postępować będzie stopniowe zwiększanie poziomu wymagań aż do roku 2021. Wprowadzone zmiany mają na celu dostosowanie rynku budowlanego do obowiązujących norm prawnych. Aktualne standardy w tym zakresie przedstawia poniższa grafika.

Cząstkowe maksymalne wartości wskaźnika EPH+W

Certyfikat energetyczny został wprowadzony w polskim ustawodawstwie z dniem 1 stycznia 2009 roku, jako wdrożenie dyrektywy 2002/91/WE Parlamentu Europejskiego I Rady Europy z 16 grudnia 2002 roku. Głównym jej celem jest promowanie budownictwa efektywnego energetycznie i zwiększanie świadomości w zakresie możliwości uzyskania oszczędności energii w budynkach mieszkalnych.

Jakie informacje zawiera certyfikat energetyczny?

Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku jest dokumentem o ściśle określonej prawnie strukturze. Certyfikat energetyczny zawiera takie informacje jak:

 • dane identyfikacyjne budynku lub jego części;
 • szczegółową charakterystykę energetyczną budynku lub jego części;
 • zalecenia, które określają rodzaj i zakres prac budowlano-instalacyjnych, dzięki którym charakterystyka energetyczna budynku lub jego części ulegnie znaczącej poprawie;
 • objaśnienia oraz informacje dodatkowe.

Certyfikat energetyczny budynku jest ważny przez 10 lat, licząc od daty jego sporządzenia. Przed upływem tego okresu dokument należy odnowić. Jeśli w budynku zostaną przeprowadzone prace budowlano-instalacyjne, które mogą wpłynąć na zmianę jego charakterystyki energetycznej, konieczna jest wcześniejsza aktualizacja dokumentu.

Przygotowanie charakterystyki energetycznej budynku

Charakterystykę energetyczną budynku lub jego części wyznacza się metodą opartą na standardowym sposobie użytkowania budynku lub jego części (metoda obliczeniowa) albo metodą opartą o rzeczywistą ilość zużytej energii (metoda zużyciowa) – jeśli budynek spełnia określone warunki. Szczegółowe zasady dotyczące metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej znajdują się w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 roku.

Które budynki muszą posiadać certyfikat energetyczny?

Ustawa definiuje, w których przypadkach sporządzenie świadectwa energetycznego budynku jest konieczne.

Kiedy należy posiadać świadectwo

Przekazanie świadectwa charakterystyki energetycznej ma na celu poinformowanie nabywcy lub najemcy lokalu o tym, jakie rozwiązania instalacyjno-konstrukcyjne zostały zastosowane w budynkach. Właściciele są zobowiązani także do okresowego przeprowadzania kontroli systemów ogrzewania oraz klimatyzacji. Wymóg ten dotyczy również osób posiadających spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu.

Kto jest zwolniony z certyfikacji energetycznej?

Do niedawna osoby, które budują dom na własny użytek miały obowiązek zlecenia sporządzenia świadectwa energetycznego. Od marca 2015 roku inwestorzy prywatni są zwolnieni z tego obowiązku. Z certyfikacji energetycznej zwolnione są także budynki:

 • chronione przepisami o ochronie zabytków oraz opiece nad zabytkami;
 • wykorzystywane jako miejsce kultu i/lub działalności religijnej;
 • mieszkalne, wykorzystywane nie dłużej niż przez 4 miesiące w roku;
 • wolnostojące o powierzchni poniżej 50m²;
 • przemysłowe lub gospodarcze niewyposażone w instalacje zużywające energię, z wyłączeniem instalacji oświetlenia wbudowanego;
 • gospodarstwa rolne o wskaźniku EP określającym roczne obliczeniowe zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną nie wyższym niż 50 kWh/m²/rok.

Dokumentem prawnym, który reguluje te kwestie jest Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 roku o charakterystyce energetycznej budynków. Ustawa określa również, kto może sporządzić świadectwo energetyczne budynku. Informacje na ten temat przedstawia poniższa grafika.

Kto może sporządzić świadectwo charakterystyki energetycznej budynku

Dzięki informacjom zawartym w świadectwie energetycznym  właściciel, najemca lub użytkownik może określić orientacyjne roczne zapotrzebowanie budynku mieszkalnego na energię, a tym samym koszty eksploatacyjne systemu grzewczego.

Sterowanie ogrzewaniem lekarstwem na wysokie rachunki

Wiele osób zastanawia się nad tym, dlaczego budynek mieszkalny zużywa tak dużo energii oraz w jaki sposób można to zmienić. Jednym ze sposobów jest bez wątpienia inwestycja w systemy sterowania ogrzewaniem. Zarządzanie temperaturą w każdym pomieszczeniu z osobna za pomocą sterowników grzejnikowych lub regulatorów pokojowych pozwala użytkownikom na zachowanie wysokiego komfortu cieplnego i ograniczenie strat energii. Bogata oferta sterowników do kotłów, systemów ogrzewania podłogowego, sterowników do instalacji oraz innych urządzeń do zarządzania ogrzewaniem pozwala na zachowanie komfortu w swoim domu na co dzień i obniżenie rachunków za ogrzewanie. Korzystanie z regulatorów pokojowych pozwala uniknąć:

 • przegrzewania pomieszczeń;
 • ogrzewanie powierzchni niewykorzystywanych;
 • utrzymywania wysokiej temperatury w domu w czasie pobytu w pracy oraz na wyjazdach.

Charakterystyka energetyczna budynku pierwszym krokiem na drodze do poprawy standardu energetycznego

Posiadanie świadectwa energetycznego budynku choć nie jest obowiązkowe, to ułatwia określenie przyszłego zużycia energii oraz kosztów eksploatacji budynku/lokalu. W ten sposób przyczynia się do redukcji zużycia energii, ograniczenia kosztów eksploatacyjnych oraz zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych. Co więcej, część inwestycji związanych z przystosowaniem budynków mieszkalnych do nowych standardów energetycznych jest wspierana z budżetu państwa. To sprawia, że energooszczędność jest jeszcze bardziej opłacalna.

PODOBAŁ CI SIĘ TEN ARTYKUŁ?


Więcej tego typu treści możesz otrzymywać jako pierwszy, wystarczy zapisać się do newslettera!

Przeczytaj równieżTwój komentarzKomentarze

Brak komentarzy