FAQ

FAQ

1. Czujnik temperatury nie działa prawidłowo. Jak usunąć awarię?

W sytuacji braku odczytu informacji z czujnika należy wykonać następujące czynności:

 1. Sprawdzić czy czujnik został prawidłowo podłączony ( prawidłowe/nieprawidłowe podłączenie przedstawia poniższe zdjęcie).
  5-najczestsze-problemy-zwiazane-z-praca-sterownikow-kotlowychpng
 2. W przypadku czujnika przedłużanego skontrolować jakość połączenia (najlepsze jest połączenie lutowane).
 3. Sprawdzić czy przewód nie został uszkodzony (w szczególności czujnik podajnika, ponieważ zdarza się, że przewód jest przetopiony).
 4. Zamienić czujniki miejscami (np. czujnik CWU z czujnikiem podajnika). W ten sposób sprawdzimy poprawność działania czujnika.
 5. Sprawdzić oporność czujnika – prawidłowa wynosi dla czujnika temperatury ~ 2k Ω, a dla czujnika temperatury spalin ~ 1k Ω.

2. Co robić, gdy nie działa wentylator i podajnik w trybie pracy automatycznej?

W przypadku wystąpienia awarii w pierwszej kolejności należy skontrolować czy urządzenie można załączyć w trybie pracy ręcznej.

Przyczyną awarii może być:

 • rozwarty termik bimetaliczny. Termik posiada każdy sterownik firmy TECH. W zależności od typu sterownika wyłącza on podajnik i wentylator w temperaturze 85-95°C. W sytuacji awarii najlepiej obniżyć ustawienia temperatury o kilka stopni – urządzenie powinno zacząć działać prawidłowo.
 • uszkodzony lub źle podpięty termik (informacje na temat prawidłowego załączenia termika znajdują się w DTR sterownika lub kotła). Jeśli termik jest podłączony właściwie to poprawność działania można sprawdzić robiąc w jego miejsce zworkę. Prawidłowo wykonaną zworkę przedstawia poniższe zdjęcie.
  Zworka

Jeśli po podłączeniu zworki podajnik i nadmuch będą działać prawidłowo to termik należy wymienić na nowy.

3. Co robić, gdy nie działa wentylator w trybie pracy automatycznej, a podajnik działa?

Przyczynę awarii należy spróbować określić w następujący sposób:

 1. Sprawdzić czy można uruchomić wentylator w trybie pracy ręcznej.
 2. Sprawdzić ustawienia, przykładowo czy nie został uruchomiony regulator pokojowy.

Jeśli wentylator nie działa także w trybie pracy ręcznej:

 1. Podłączyć urządzenie na krótko sprawdzając czy wentylator nie został uszkodzony.
 2. Sprawdzić czy termik STB nie został wybity. Termik STB występuje opcjonalnie w przypadku kotłów zamontowanych w układzie zamkniętym. Działa on jako dodatkowe zabezpieczenie i wyłącza wentylator po osiągnięciu temperatury 85-95°C. Zabezpieczenie to należy zresetować ręcznie.
  8-najczestsze-problemy-zwiazane-z-praca-sterownikow-kotlowychpng

4. Temperatura mosfet jest zbyt wysoka. Co może być przyczyną?

Jeżeli układ sterowania wentylatorem przegrzewa się to należy sprawdzić czy:

 • wentylator nie jest zbyt mocno zabrudzony;
 • wentylator nie został uszkodzony (przykładowo łożyska są zatarte);
 • kondensator wentylatora nie stracił swojej pojemności. W tym wypadku kondensator należy wymienić we własnym zakresie.

Wykluczenie wszystkich, powyższych czynników sugeruje, że przyczyną występowania problemu może być uszkodzenie elementów wewnętrznych sterownika. W takim wypadku konieczne jest zgłoszenie awarii pracownikom serwisu.

5. Co robić gdy podajnik się zablokował?

W przypadku braku odczytu sygnału z czujnika hallotronu należy sprawdzić czy podajnik oraz wentylator można uruchomić w trybie pracy ręcznej.

Jeśli obydwa urządzenia nie działają to należy wykonać czynności, które zostały wymienione w opisie problemu: Co robić, gdy nie działa wentylator i podajnik w trybie pracy automatycznej?”.

Jeśli nie pracuje tylko podajnik to przyczyną może być:

 • mechaniczna blokada podajnika. Należy sprawdzić czy urządzenie będzie działać w trybie pracy ręcznej. Nagrzewanie i buczenie silnika to znak, że prawdopodobnie wystąpiła blokada mechaniczna podajnika. Konieczny jest kontakt z pracownikami z punktu serwisowego kotła.
 • uszkodzenie silnika motoreduktora. Jeśli silnik włączony w trybie pracy ręcznej nie wydaje żadnych odgłosów to dodatkowo, dla sprawdzenia można go podłączyć na krótko.
 • przestawienie czujnika hallotronu. Prawidłowe położenie czujnika zostało przedstawione na zdjęciu.
  6a-najczestsze-problemy-zwiazane-z-praca-sterownikow-kotlowychpng

6. Nie działa pompa CO. Jak naprawić usterkę?

Jeśli sterownik nie uruchamia pompy obiegowej CO to należy sprawdzić czy można uruchomić pompę CO w trybie pracy ręcznej.

Jeśli w trybie pracy ręcznej pompa działa poprawnie to należy sprawdzić czy awaria nie jest spowodowana aktywnością nieprawidłowych ustawień:

 • niewłaściwy tryb pracy pomp (załączony tryb letni);
 • włączony regulator pokojowy;
 • próg załączania pompy na czujniku CO nie został osiągnięty. Dokładne informacje na ten temat znajdują się w instrukcji obsługi sterownika.

Jeśli nie jesteśmy pewni tego, czy sterownik został prawidłowo skonfigurowany to problem może rozwiązać także przywrócenie urządzeniu ustawień fabrycznych.

Gdy pompa nie działa także w pracy ręcznej to przyczyną może być jej uszkodzenie (pompę trzeba naprawić lub wymienić) albo uszkodzenie sterownika – w takiej sytuacji należy skontaktować się z serwisem firmy TECH Sterowniki.

7. Nie działa pompa CWU. Co się dzieje?

Aby określić przyczynę awarii to należy w pierwszej kolejności sprawdzić czy można załączyć pompę CWU w menu praca ręczna.

Nieprawidłowe działanie pompy może być spowodowane jednym z ustawień:

 • nieprawidłowy tryb pracy pomp (załączony tryb ogrzewanie domu);
 • temperatura CO niższa niż aktualna CWU;
 • nie osiągnięty próg załączania pompy na czujniku CO (należy sprawdzić instrukcję obsługi sterownika);
 • problem związany z nieprawidłowymi ustawieniami można rozwiązać przywracając urządzeniu ustawienia fabryczne.

 

8. Jak wyłączyć pompę CWU w trybie letnim?

Pompa CWU w trybie letnim domyślnie nie wyłącza się sama, nawet wtedy, gdy zostanie osiągnięta temperatura zadana CWU. Załączenie pompy CWU na stałe ma zapobiec przegrzewaniu się kotła w trybie letnim.

Jeśli chcemy, wyłączyć pompę CWU w trybie letnim wystarczy zmienić ustawienie. W menu „Serwis” należy zmienić ustawienie POMPA CWU LATO na „wyłącz”.

 

 

Podstawowe pojęcia:


Praca ręczna – podstawowa funkcja w menu każdego sterownika. Sprawdzenie działania urządzenia w trybie pracy ręcznej to podstawowa czynność, jaką należy wykonać jeśli jedno z podłączonych urządzeń nie działa w trybie pracy automatycznej. Jeśli urządzenia działają poprawnie w trybie pracy ręcznej to prawdopodobną przyczyną awarii jest nieprawidłowa konfiguracja urządzenia.
2-najczestsze-problemy-zwiazane-z-praca-sterownikow-kotlowychpng


Ustawienia fabryczne – podstawowa funkcja w menu każdego sterownika. Służy przywróceniu wszystkich ustawień urządzenia, które zmienił użytkownik od momentu załączenia stanu fabrycznego, przykładowo konfiguracja pracy pomp, nastawy pracy podajnika wentylatora itp.
3-najczestsze-problemy-zwiazane-z-praca-sterownikow-kotlowychpng


Podłączenie urządzenia „na krótko” – załączenie urządzenia wykonawczego, np. pompy obiegowej, wentylatora lub podajnika paliwa bezpośrednio do gniazdka, za pomocą np. kabla zasilacza komputerowego. Każde urządzenie, które można podłączyć do sterownika firmy TECH jest zasilane napięciem 230 V i dlatego w celu sprawdzenia poprawności działania można podłączyć je „na krótko”.
4-najczestsze-problemy-zwiazane-z-praca-sterownikow-kotlowychpng

Histereza kotła (histereza CO) to różnica, przy której kocioł po osiągnięciu temperatury zadanej przechodzi z cyklu podtrzymania w cykl pracy.

Przykład:
Gdy temperatura zadana kotła wynosi 60°C, a histereza jest ustawiona na 3°C, kocioł będzie pracował, aż do momentu uzyskania temperatury rzeczywistej 60°C. Po jej osiągnięciu kocioł przejdzie w cykl podtrzymania. Powrót do cyklu pracy nastąpi po spadku rzeczywistej temperatury kotła o 3°C, czyli do poziomu 57°C.

Histereza C.W.U. – maksymalna różnica między temperaturą zadaną na bojlerze (gdy pompa CWU jest włączona) a temperaturą jej powrotu do pracy (załączenia).

W przypadku ustawionej temperatury zadanej wynoszącej 55°C i histerezy wynoszącej 5°C ponowne załączenie pompy C.W.U. następuje po obniżeniu temperatury do poziomu 50°C.

Cykl praca

Kocioł działa w cyklu praca od momentu rozpalenia, aż do osiągnięcia temperatury zadanej, po której przechodzi w cykl podtrzymania. Kolejne rozpoczęcie cyklu praca następuje po obniżeniu temperatury aktualnej kotła poniżej poziomu temperatury zadanej kotła o wartość równą histerezie kotła np. 3°C.

Źle dobrane parametry cyklu praca mogą spowodować, że temperatura na kotle nie będzie wzrastała. Parametry, które odpowiadają za nastawy pracy są dokładnie opisane w instrukcji obsługi sterownika i mogą być zależne od modelu urządzenia.

Przykładowy wykres cyklu pracy i podtrzymania dla kotła z podajnikiem ślimakowym

Cykl podtrzymania utrzymuje ogień na palenisku i jednocześnie hamuje dalszy wzrost temperatury na kotle. Kocioł przechodzi w cykl podtrzymania po osiągnięciu temperatury zadanej na sterowniku.

Zakończenie cyklu podtrzymanie następuje po obniżeniu temperatury zadanej kotła o wartość histerezy.

Czas trwania cyklu podtrzymania w głównej mierze zależy od zapotrzebowania instalacji na ciepło (im większe zapotrzebowanie tym okres podtrzymania może być krótszy i odwrotnie, przy niskim zapotrzebowaniu instalacji np. dogrzewanie samego zasobnika ciepłej wody użytkowej, cykl podtrzymania może się znacznie wydłużyć).

Źle dobrane parametry podtrzymania np. zbyt częste przedmuchy, mogą skutkować przegrzewaniem się kotła. Parametry, które odpowiadają za nastawy podtrzymania są dokładnie opisane w instrukcji obsługi sterownika.

Temperatura kotła za wysoka – temperatura, przy której pojawia się alarm dźwiękowy oraz opis na wyświetlaczu sterownika: temp. kotła (CO) za wysoka. Wentylator nadmuchowy oraz podajnik paliwa zostaną wyłączone, pompa CO oraz pompa CWU będą pracować cały czas w celu odprowadzenia ciepła z kotła. Alarm wymaga ręcznego skasowania na pulpicie sterownika.

Alarmowe załączenie pompy CO – parametr, który fabrycznie jest ustawiony na 80°C. Służy on do załączenia pompy w CO w celu wychłodzenia kotła, np. w trybie letnim, kiedy pracuje tylko pompa CWU.

Temperatura załączenia pomp – temperatura, przy której nastąpi automatyczne załączenie pomp.

Bufor ciepła – dużej pojemności zbiornik np. 1000 L służący do magazynowania ciepłej wody w instalacji grzewczej, w celu jej późniejszego wykorzystania.

Bufor ciepła może pracować z kotłami na paliwo stałe (głównie kotłami zasypowymi oraz kotłami na zgazowanie drewna), kominkami oraz kolektorami słonecznymi.
Bufory ciepła, które współpracują z więcej niż jednym źródłem ciepła i łączą w sobie dodatkowe funkcje noszą nazwę multiwalentnych lub kombinowanych. Przykładowy schemat połączenia kilku źródeł ciepła przedstawia poniższy schemat.

Schemat instalacji z kilkoma źródłami ciepła zarządzanymi za pomocą sterownika ST-407N

Bufor ciepła

Termik – rodzaj bezpiecznika, który rozłącza obwód pod wpływem wzrostu temperatury.

Termik jest wykorzystywany w celu ochrony kotła przed uszkodzeniem spowodowanym nadmierną temperaturą wody (powyżej 85°C). Gdy temperatura na kotle zostanie przekroczona, termik odcina napięcie wychodzące na wentylator oraz podajnik (w przypadku kotłów z podajnikiem), zapobiegając dalszemu wzrostowi temperatury, który mógłby spowodować zagotowanie wody w kotle.

Termik bimetaliczny

Zamów newsletter!

Chcę otrzymywać newsletter (rezygnacja możliwa w każdej chwili)

Email marketing powered by FreshMail

Zamów newsletter!

Chcę otrzymywać newsletter (rezygnacja możliwa w każdej chwili)

Email marketing powered by FreshMail

Zamów newsletter!

Chcę otrzymywać newsletter (rezygnacja możliwa w każdej chwili)

Email marketing powered by FreshMail

Zamów newsletter!

Chcę otrzymywać newsletter (rezygnacja możliwa w każdej chwili)

Email marketing powered by FreshMail

Szanujemy Twoją prywatność. W każdej chwili będziesz mógł zrezygnować z dalszego otrzymywania wiadomości. Zapisując się do newslettera akceptujesz Regulamin

Jeśli chcesz otrzymywać praktyczne porady, najświeższe informacje o naszych produktach oraz ważnych wydarzeniach z życia firmy to zapisz się do newslettera. Nie spamujemy – wysyłamy tylko wartościowe treści.