Regulamin 20% na rok 2020

REGULAMIN PROMOCJI

"Gwarantowana oszczędność 20% albo zwrot pieniędzy"


§ 1.
Postanowienia ogólne

1. Organizatorem promocji pod nazwą "Gwarantowana oszczędność 20% albo zwrot pieniędzy" („Promocja”) jest TECH STEROWNIKI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Wieprzu, przy ul. Biała Droga 31, 34-122 Wieprz, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000594881, NIP: 5512360632, REGON: 356782780 („Spółka”).

2. Promocja obejmuje urządzenia zakupione w dniach 06.07.2020 r. do 31.08.2020r.

3. Promocja skierowana jest do podmiotów i osób prawnych oraz fizycznych - pełnoletnich („Uczestnik Promocji”).

4. Promocja dotyczy urządzeń, których producentem jest Spółka zawartych w katalogu SINUM - Gwarantowana oszczędność 20% albo zwrot pieniędzy („Urządzenie”) przeznaczonego do sterowania ogrzewaniem składającego się na cały system ogrzewania („System”).
Promocja nie dotyczy urządzeń dostępnych w normalenej sprzedaży nie będącej składową systemu SINUM z wyłączeniem systemów do sterowania ogrzewaniem grzejnikowym - SINUM HOME  

5. Promocja dotyczy Systemów ogrzewania, w których skład wchodzą wyłączenia Urządzenia (których producentem jest Spółka) na całej powierzchni budynku/lokalu wyposażonego w System SINUM. W sytuacji instalacji w ramach Systemu urządzeń nie pochodzących od Spółki brak jest możliwości ubiegania się o udział w Promocji.


§ 2.
Promocja

W ramach Promocji Spółka gwarantuje Uczestnikowi Promocji osiągnięcie oszczędności w zakresie kosztów ogrzewania pomieszczenia lub budynku, którego użytkownikiem jest Uczestnik Promocji na poziomie co najmniej 20% lub większym w skutek zakupu i użytkowania Urządzenia przez okres zimowy 2020/2021 obejmujący co najmniej czterechkolejnych miesięcy (okresem zimowym 2020/2021 jest okres od dnia 1.10.2020 do dnia 31.01.2020). Okresem porównawczym dla oceny % oszczędności jest okres zimowy 2019/2020 obejmujący co najmniej trzech kolejnych miesięcy (okresem zimowym 2019/2020 jest okres od dnia 1.10.2019 do dnia 31.01.2020). W sytuacji spełnienia przez Uczestnika Promocji wszystkich warunków i założeń Promocji i nie osiągnięcia ww. minimalnej skali oszczędności, Spółka zobowiązuje się do przyjęcia wszystkich Urządzeń wchodzących w skład Systemu i zwrotu uiszczonej przez Uczestnika Promocji ceny na ich zakup i montaż. Przy czym, zwrot kosztów montażu nie może przekroczyć kwoty stanowiącej równowartość 20% wartości Urządzeń zainstalowanych w ramach Systemu.


§ 3.
Warunki udziału w promocji

1. Warunkiem wstępnym udziału w promocji jest nabycie (zakup) nowego fabrycznie Urządzenia, którego producentem jest Spółka w okresie trwania Promocji.

2. Udokumentowanie poziomu oszczędności powinno nastąpić na podstawie przedstawionych kopii rachunków za ogrzewanie za pełny okres wskazany w niniejszym Regulaminie.

3. Promocja dotyczy wyłącznie klientów, którzy w ramach zakupionych Urządzeń wchodzących w skład Systemu nabyli czujniki otwarcia okien w ilości odpowiadającej ilości ruchomych skrzydeł stolarki okiennej w strefach sterowanych. 


§ 4.
Zgłoszenie udziału

1. Zgłoszenie udziału w Promocji powinno nastąpić drogą wiadomości e-mail na adres: poczta@techsterowniki.pl nie później niż do dnia 31.01.2021 r. Zgłoszenia przesłane po tej dacie nie będą podlegać rozpatrzeniu.

2. W ramach zgłoszenia Uczestnik Promocji powinien przedstawić:
a) dowód zakupu Urządzeń/Systemu (rachunek/faktura), który będzie wskazywać rodzaj nabytych Urządzeń, datę nabycia oraz Sprzedawcę,
b) wniosek (w dowolnej formie) zawierający prośbę o zwrot uiszczonej ceny nabycia Urządzeń oraz ich montażu wraz z uzasadnieniem spełnienia warunku, o którym mowa w § 2 niniejszego Regulaminu tj. nie osiągnięciem oszczędności na poziomie co najmniej 20%,
c) do uzasadnienia wniosku, o którym mowa powyżej należy przedstawić kopie dokumentów potwierdzających łączny (pełny) koszt ogrzewania za okresy, o których mowa w § 2 niniejszego Regulaminu,
d) rachunek bankowy, na który powinien nastąpić zwrot.

3. Po dokonaniu zgłoszenia w sposób, o którym mowa powyżej Spółka w terminie 14 dni roboczych dokonuje oceny czy złożony wniosek podlega wstępnej akceptacji. W ww. terminie Spółka jest uprawniona do wykonania ekspertyzy rodzaju zainstalowanych Urządzeń w ramach Systemu oraz sposobu ich montażu.

4. W sytuacji wstępnej akceptacji wniosku Uczestnik Promocji dokonuje demontażu Urządzenia (w całości) na własny koszt i ryzyko, a następnie przesyła Urządzenia (lub dostarcza osobiście) na adres: TECH STEROWNIKI – SERWIS 32-652 Bulowice ul. Skotnica 120. Spółka nie odpowiada za jakiekolwiek zniszczenia, ubytki zmiany lub inne okoliczności związane z uprzednim montażem a następnie demontażem Urządzenia/ Systemu.

5. Po dostarczeniu Urządzeń Spółka dokonuje oceny ich stanu technicznego. Końcowa akceptacja wniosku i zwrot Uczestnikowi Promocji ceny nabycia Urządzeń i ich montażu uzależniona jest od potwierdzenia sprawności i braku wad/zniszczeń Urządzeń. Oceny ww. okoliczności dokonuje serwis Spółki w terminie do 30 dni od dnia dostarczenia.

6. W sytuacji końcowej akceptacji wniosku Spółka dokona zwrotu całości ceny nabycia powiększonej o koszt montażu Urządzeń na rachunek bankowy wskazany przez Uczestnika Promocji w terminie 30 dni od dnia końcowej akceptacji.


§ 5.
Dane osobowe

1. Zadeklarowanie udziału w Promocji jest równoznaczne z udzieleniem zgody na przetwarzanie danych osobowych osoby dokonującej zgłoszenia udziału.

2. Dane osobowe uczestników Promocji będą wykorzystywane w oparciu o obowiązujące przepisy prawa w szczególności Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

3. Szczegółowe informacje nt. zakresu i sposobu przetwarzania danych osobowych znajdują się w ramach Polityki Prywatności. Dział 6 Dane osobowe dostępnej pod adresem www.techsterowniki.pl/onas/regulamin (postanowienia Działu 6 ww. Polityki Prywatności stosuje się odpowiednio wobec Uczestników Promocji).


§ 6.
Postanowienia końcowe

1. Zadeklarowanie udziału w Promocji jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

2. Treść niniejszego Regulaminu jest dostępna na stronie internetowej pod adresem https://www.techsterowniki.pl/onas/regulamin-20

3. Wszelkie pytania lub reklamacje dotyczące Promocji należy zgłaszać drogą wiadomości e-mail na adres wskazany w § 4.

4. Zmiany niniejszego Regulaminu mogą być dokonane w formie pisemnej przez Spółkę i wchodzą w życie w dniu ich ogłoszenia.

5. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie naruszają ani nie ograniczają prawa do reklamacji związanej z rękojmią lub gwarancją, jak również nie ograniczają prawa do odstąpienia od umowy sprzedaży, zgodnie z odrębnymi przepisami.

6. Niniejszy Regulamin oraz Promocja obowiązują na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, co oznacza, że zainstalowane Urządzenia w ramach Systemu powinny znajdować się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.