KONKURS

#InteligentneOgrzewanie

Przeczytaj nasz regulamin.

Regulamin

I. Definicje

Dla potrzeb niniejszego Regulaminu ustala się następujące znaczenie pojęć:
1. Konkurs: oznacza konkurs pod nazwą „#PrzygotowanieDoZimy z TECH Sterowniki” organizowany na Stronie Internetowej. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, związany ani przeprowadzany przez operatora portalu społecznościowego Facebook oraz Instagram;
2. Organizator Konkursu: Ateneo.pl s.c., ul. Krakowska 134, 34-120 Andrychów, posiadająca numer NIP 551-259-44-94,
3. Podmiot Zlecający Konkurs: TECH Sterowniki, Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k., ul. Biała Droga 31, 34-122 Wieprz, NIP: 551 23 60 632, KRS: 0000594881, REGON: 356782780;
4. Uczestnik Konkursu: osoba spełniająca warunki, o których mowa w pkt. III poniżej;
5. Zwycięzca Konkursu: osoba spełniająca warunki, o których mowa w pkt. III i VI poniżej;
6. Regulamin: niniejszy regulamin Konkursu, który określa zasady Konkursu;
7. Strona Internetowa: oznacza stronę Podmiotu Zlecającego Konkurs pod adresem https://techsterowniki.pl/konkurs/, na którym prowadzony jest Konkurs;
8. Okres Konkursu: okres od dnia XX.10.2018 roku do dnia 14.12.2018 roku godzina 23:59:59, w którym odbędzie się Konkurs;
9. Zdjęcie: odpowiedź na zadanie konkursowe w formie zdjęcia – zgodnie z zasadami wyjaśnionymi w poście konkursowym; Odpowiedzi mogą być udzielane poprzez dodanie zdjęcia wraz z opisem tekstowym.
10. Film: odpowiedź na zadanie konkursowe w formie filmu – zgodnie z zasadami wyjaśnionymi w poście konkursowym; Odpowiedzi mogą być udzielane poprzez dodanie filmu wraz z opisem tekstowym.
11. Jury: organ nadzorujący Konkurs oraz decydujący o przyznaniu nagród; członków Jury wskazuje Organizator Konkursu oraz Podmiot Zlecający Konkurs.

II. Zasięg Konkursu
Konkurs zostanie przeprowadzony na Stronie Internetowej w Okresie Konkursu.

III. Uczestnicy Konkursu
1. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, mająca miejsce zamieszkania w Polsce. Osoba musi posiadać aktywne i publiczne konto na portalu społecznościowym Instagram lub Facebook, które nie może być kontem fikcyjnym i musi spełniać wymogi określone w Regulaminie dostępnym pod adresem: https://help.instagram.com/581066165581870 oraz https://www.facebook.com/legal/terms.
2. Wzięcie udziału w Konkursie jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu i wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Podmiot Zlecający Konkurs na zasadach określonych w pkt VIII niniejszego Regulaminu. Z chwilą akceptacji Regulaminu oraz wyrażenia zgody zgodnie ze zdaniem poprzedzającym, następuje przystąpienie Uczestnika do Konkursu. Przystąpienie do Konkursu oznacza akceptację jego zasad przewidzianych w niniejszym Regulaminie. Jeden Uczestnik Konkursu może korzystać wyłącznie z jednego konta do udziału w Konkursie, w szczególności kategorycznie zabrania się pod rygorem dyskwalifikacji z uczestnictwa w Konkursie naruszania zasad fair play.
3. W Konkursie nie mogą uczestniczyć biorący udział w organizacji Konkursu pracownicy lub współpracownicy Organizatora Konkursu oraz Podmiotu Zlecającego Konkurs oraz osoby wchodzące w skład Jury Konkursu, a także członkowie ich najbliższych rodzin, przez co rozumie się małżonka, wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, przysposobionych i przysposabiających oraz osoby pozostające w faktycznym pożyciu z wyżej wymienionymi osobami.
4. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nim związanych, w tym także prawa do żądania wydania Nagrody, nie można przenieść na inne osoby.

IV. Nadzór nad Konkursem
1. Organem nadzorującym Konkurs oraz decydującym o przyznaniu nagród jest Jury Konkursu.
2. Jury Konkursu podejmuje działania, w tym w szczególności decyduje o przyznaniu nagród, zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie.

V. Zasady Konkursu
1. W ramach Konkursu, na stronie https://techsterowniki.pl/konkurs/, zamieszczone zostanie zadanie konkursowe. Na stronie dostępne będą również informacje dotyczące Konkursu w postaci linku do Regulaminu oraz informacji o nagrodach w Konkursie.
2. Konkurs polega na przygotowaniu przez Uczestnika Konkursu Zdjęcia lub Filmu i umieszczeniu go na Stronie Internetowej zgodnie z zasadami. Zapisane przez Uczestnika Konkursu w ten sposób Zdjęcie lub Film, automatycznie bierze udział w Konkursie.
3. Konkurs składa się z jednego etapu, po zakończeniu którego zostaną wybrani Zwycięzcy Konkursu.
4. Zamieszczenie Zdjęcia lub Filmu na Stronie Internetowej w sposób określony w ust. 1-3 powyżej oznacza wyrażenie nieodwołalnej zgody na jego wykorzystanie przez Organizatora oraz Podmiot Zlecający Konkurs na wszelkich polach eksploatacji, w szczególności na polach eksploatacji określonych w przepisie art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994, nr 24, poz. 83 z późn. zm.), w tym we wszelkich materiałach promocyjnych, reklamowych i informacyjnych, w tym w szczególności w materiałach drukowanych, na stronach internetowych, broszurach, biuletynach, plakatach oraz innych kanałach i narzędziach służących promocji Podmiotu Zlecającego Konkurs, dla celów Konkursu oraz dla innych celów związanych z prowadzoną przez Podmiot Zlecający Konkurs działalnością gospodarczą. Powyższe następuje w zamian za udział w Konkursie. Jeżeli Podmiot Zlecający Konkurs wyrazi taką wolę, Zwycięzcy Konkursu zobowiązują się do podpisania odpowiedniej umowy, na podstawie której Podmiot Zlecający Konkurs nabędzie w zamian za przekazaną nagrodę i bez dodatkowych opłat majątkowe prawa autorskie do Zdjęć i Filmów wysłanych w Konkursie, na zasadach szczegółowo wskazanych przez Podmiot Zlecający Konkurs.
5. Poprzez wzięcie udziału w Konkursie, Uczestnik Konkursu udziela Organizatorowi oraz Podmiotowi Zlecającemu nieodpłatnej licencji do korzystania ze Zdjęcia lub Filmu zgłoszonego do Konkursu oraz wszelkich zawartych w nim wpisów, w zamian za udział w Konkursie: bez ograniczeń co do miejsca oraz czasu:
a) z chwilą zamieszczenia danego Zdjęcia lub Filmu;
b) bezwarunkowo;
c) z prawem do udzielenia dalszej licencji;
d) na następujących polach eksploatacji:
i. utrwalania jakąkolwiek techniką, w tym m.in. drukiem, na kliszy fotograficznej, na taśmie magnetycznej, cyfrowo (w jakimkolwiek systemie i na jakimkolwiek nośniku), sporządzania nośnika audiowizualnego, w szczególności zapisu na nośniku magnetycznym i dysku komputerowym oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego;
ii. zwielokrotniania jakąkolwiek techniką, w tym m.in. drukiem, na kliszy fotograficznej, na taśmie magnetycznej, cyfrowo (w jakimkolwiek systemie i na jakimkolwiek nośniku),
iii. wprowadzania do obrotu,
iv. wprowadzania do pamięci komputera oraz do sieci komputerowej i/lub multimedialnej, wprowadzania do własnych baz danych i przechowywania w archiwach i pamięci komputerowej,
v. publicznego udostępniania Zdjęcia lub Filmu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (m.in. udostępniania w Internecie oraz w ramach dowolnych usług telekomunikacyjnych),
vi. publicznego odtwarzania, wystawiania i wyświetlania,
vii. wielokrotnych przekazów on line w sieci internetowej, zarówno symultanicznie jak i niesymultanicznie w ramach programów telewizyjnych, jak i poza programami, video on demand, pay-per-view, na indywidualne życzenie użytkownika sieci w miejscu i czasie przez niego wybranym, zarówno w technice downloading jak i streaming, z zastosowaniem odbiorników różnego typu,
viii. wielokrotnego odtwarzania za pomocą dowolnych odtwarzaczy posiadających funkcje przechowywania i odczytywania plików audio i video w technologii cyfrowej, np. telefonów komórkowych, odtwarzaczy MP3, iPod, iPhone i innych, z zastosowaniem aplikacji programu iTunes lub innych o podobnym charakterze i funkcji.
ix. w przypadku, gdy na Zdjęciu lub Filmie utrwalony zostanie wizerunek Uczestnika Konkursu, wyraża zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku w zakresie określonym w niniejszym Regulaminie, w tym w szczególności na potrzeby promocji,
x. wyraża zgodę na wzięcie aktywnego udziału w wydarzeniach związanych z organizacją Konkursu, w tym w szczególności z podpisaniem umowy, oraz na złożenie oświadczeń i udzielenie zgód niezbędnych do zgodnego z prawem wydania tej nagrody, na rzecz Organizatora.
6. Poprzez umieszczenie Zdjęcia lub Filmu na Stronie Internetowej, Uczestnik Konkursu oświadcza, że posiada wszelkie niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie prawa do zamieszczonych przez niego Zdjęć lub Filmów, a w szczególności prawa autorskie oraz prawa do wykorzystanych w Zdjęciu lub Filmie znaków identyfikacyjnych, w tym znaków towarowych, i wizerunków utrwalonych na Zdjęciach lub Filmach. Uczestnik ponosi wszelką odpowiedzialność wobec osób trzecich oraz wobec Organizatora i Podmiotu Zlecającego Konkurs w przypadku sytuacji naruszenia praw, o których mowa w zdaniu poprzedzającym. Uczestnik Konkursu zwalnia Organizatora i Podmiot Zlecający Konkurs z wszelkiej odpowiedzialności w przypadku zgłoszenia roszczeń przez osoby trzecie bezpośrednio przeciwko tym podmiotom, a w przypadku braku takiego zwolnienia pokryje wszelkie koszty tych podmiotów podjęte celem oddalenia roszczeń osób trzecich.
7. Uczestnik Konkursu może wziąć udział w Konkursie wiele razy, to jest może zamieścić wiele Zdjęć lub Filmów, jednak zawsze może korzystać wyłącznie z jednego konta do udziału w Konkursie, zgodnie z pkt. III powyżej.

VI. Zwycięzcy Konkursu
1. Zwycięzca Konkursu jest wyłaniany przez Jury, na podstawie dokonanej przez Jury oceny pod względem oryginalności, kreatywności, innowacyjności Zdjęcia lub Filmu, podczas narady. Wygrywają najbardziej kreatywne i oryginalne Zdjęcia lub Filmy według uznania Jury.
2. Zwycięzcami Konkursu zostaje 23 Uczestników Konkursu, których wskaże Jury po ocenie Zdjęć i Filmów dokonanej w oparciu o ust. 1 powyżej.
3. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi na Stronie Internetowej, w ciągu 14 dni roboczych od daty zakończenia konkursu.
4. Organizator może zrezygnować z wyłaniania Zwycięzców Konkursu, wyłonić innych Zwycięzców Konkursu, wyeliminować Uczestnika Konkursu, a także skrócić lub przedłużyć Okres Konkursu lub zmienić Nagrody w Konkursie na nagrody ekwiwalentne, w wyjątkowych wypadkach określonych w Regulaminie.
5. Zwycięzcą Konkursu może zostać tylko osoba, która spełnia warunki, o których mowa w pkt. III oraz w pkt. VI ust. 1 i 2 powyżej. Jury Konkursu może dokonać sprawdzenia spełniania przez Uczestnika Konkursu warunków, o których mowa w pkt III. W przypadku stwierdzenia, że Uczestnik Konkursu nie spełnia warunków wymienionych w pkt III lub w przypadku stwierdzenia, że Uczestnik Konkursu lub Zwycięzca Konkursu w inny sposób naruszył niniejszy Regulamin, w szczególności pkt V ust. 6 Regulaminu, inne przepisy prawa lub zasady współżycia społecznego przy uczestnictwie w Konkursie, Jury może wyeliminować go z Konkursu, a w przypadku, gdyby Nagroda została mu wydana, taki Zwycięzca Konkursu zobowiązuje się do zwrotu tej Nagrody lub jej równowartości w formie pieniężnej w sposób i w czasie wskazanych przez Organizatora Konkursu. W takiej sytuacji Organizator Konkursu może wyłonić innego Zwycięzcę Konkursu, odpowiednio według kryteriów, o których mowa powyżej, lub zrezygnować z wyłaniania Zwycięzcy Konkursu.
6. Organizator poinformuje o wyłonieniu Zwycięzcy Konkursu również poprzez wysłanie wiadomości prywatnej za pośrednictwem portalu Instagram lub Facebook. Informacja o której mowa w zdaniu poprzedzającym, zawierać będzie dane w przedmiocie terminu, miejsca i warunków odbioru przyznanej Nagrody.

VII. Nagrody
1. Nagrodami głównymi w konkursie są: smartwatch Apple Watch Series 3, nawigacja z wideorejestratorem MIO MiVue Drive 65 LM, słuchawki bezprzewodowe Sony 1000XM2, odkurzacz iRobot Roomba 605, dwa głośniki mobilne JBL Flip 4, trzy zestawy słuchawkowe Plantronics Explorer 55 oraz trzy opaski Xiaomi Mi Band 3.
2. Nagrodami dodatkowymi są: zestaw produktów do sterowania ogrzewaniem grzejnikowym TECH Sterowniki oraz dziesięć zestawów gadżetów TECH.
3. Warunkiem przekazania nagrody jest przekazanie danych poprzez wiadomość prywatną niezbędnych do jej wysłania w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania informacji o zwycięstwie.
4. Do każdej Nagrody Zwycięzca Konkursu otrzyma również dodatkową Nagrodę pieniężną odpowiadającą wysokości należnego podatku dochodowego od osób fizycznych od nagród rzeczowych, tj. 11,11% wartości przekazywanej Zwycięzcy Konkursu Nagrody w zaokrągleniu do pełnych złotych, która to Nagroda pieniężna zostanie potrącona przez Organizatora jako płatnika 10% ryczałtowego podatku dochodowego od osób fizycznych (art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) i przekazana na konto właściwego urzędu skarbowego, na co Zwycięzca Konkursu wyraża zgodę poprzez przystąpienie do Konkursu.
5. Nagrody przyznane w Konkursie nie podlegają wymianie na świadczenie pieniężne ani rzeczowe, jak również innego rodzaju wymianie lub zamianie.
6. Jeden Uczestnik Konkursu może wygrać wyłącznie jedną Nagrodę głównę oraz jedną Nagrodę dodatkową.
7. Nagrody dodatkowe trafią do Zwycięzcy Konkursu, który spełni dodatkowe kryterium opisane w zasadach na Stronie Internetowej.
6. Wydanie Nagrody Zwycięzcy Konkursu nastąpi po łącznym spełnieniu przez niego następujących warunków:
a) w przypadku, gdy znajduje zastosowanie: po stawieniu się w miejscu i czasie wydania Nagrody określonym przez Organizatora;
b) w przypadku, gdy znajduje zastosowanie: po aktywnym wzięciu udziału w oficjalnej uroczystości wydania Nagród w sposób szczegółowo wskazany przez Organizatora;
c) niezależnie od postanowień Regulaminu, w przypadku, gdy znajduje zastosowanie: wyrażeniu zgody na publikację wizerunku i danych osobowych Zwycięzcy Konkursu w prasie, radiu, telewizji, Internecie lub innych mediach, w szczegółowy sposób wskazany przez Organizatora;
d) udzieleniu wszelkich niezbędnych do wydania Nagrody informacji, w tym w szczególności podaniu danych osobowych i wyrażeniu zgody na ich przetwarzanie przez Podmiot Zlecający Konkurs; powyższe dotyczy w szczególności danych niezbędnych do wysyłki Nagrody za pośrednictwem firmy kurierskiej lub w inny podobny sposób, w przypadku wyboru przez Organizatora Konkursu takiej formy doręczenia Nagrody; Podanie powyższych danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest warunkiem koniecznym do odbioru Nagrody;
e) w przypadku, gdy znajduje zastosowanie, podpisaniu protokołu zdawczo-odbiorczego o treści wskazanej przez Organizatora;
f) w przypadku, gdy znajduje zastosowanie, podpisaniu umowy w przedmiocie przeniesienia praw autorskich, na polach eksploatacji określonych w pkt V ust. 4 i 5 powyżej do Komentarzy zgodnie z zasadami wskazanymi w Regulaminie.
Wszystkie warunki, o których mowa powyżej, winny być spełnione przez Zwycięzcę Konkursu nie później niż w terminie trzech dni roboczych od dnia poinformowania Zwycięzcy Konkursu o wygranej, pod rygorem skutków przewidzianych w niniejszym Regulaminie, chyba że inny termin zostanie wskazany przez Organizatora Konkursu.
7. W wypadku, gdy Zwycięzca Konkursu nie spełni któregokolwiek z warunków wydania Nagrody wskazanych w niniejszym Regulaminie, Organizator zastrzega sobie możliwość wyboru innego Uczestnika Konkursu, któremu przyznana zostanie Nagroda, stosownie do postanowień Regulaminu albo nieprzyznania tej Nagrody w ogóle. Powyższe dotyczy w szczególności sytuacji, gdy Zwycięzca Konkursu w terminie trzech dni kalendarzowych od dnia poinformowania o wygranej lub w wyznaczonym przez Organizatora Konkursu terminie nie poda danych osobowych niezbędnych do jego identyfikacji, kontaktu i wydania przyznanej Nagrody. Wydanie i sposób wydania Nagród nastąpi w sposób wybrany i wskazany przez Organizatora Konkursu. O sposobie wydania nagrody Organizator poinformuje Zwycięzcę Konkursu.
8. Zwycięzca Konkursu ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłowość podanego adresu lub innych danych umożliwiających jego identyfikację i niezbędnych do realizacji Konkursu, w tym w szczególności do wydania przyznanej Nagrody, a także za brak podania wskazanych danych. Postanowienia zdania poprzedzającego dotyczą przede wszystkim adresu poczty elektronicznej lub innych danych podanych przez Uczestnika na Stronie Internetowej, które mogą być wykorzystane przez Organizatora Konkursu do kontaktu ze Zwycięzcą Konkursu. Postanowienia pkt. VII ust. 6 powyżej stosuje się wówczas odpowiednio. Uczestnik Konkursu ponosi również odpowiedzialność za wszelkie inne własne działania lub zaniechania, których dopuszcza się w związku z Konkursem.
9. Jeżeli znajduje zastosowanie ze względu na sposób wydania Nagrody, odpowiedzialność za prawidłowość i terminowość doręczenia Nagrody ponosi w ramach zawartej z Organizatorem Konkursu umowy odpowiednio Poczta Polska, firma kurierska lub inny podmiot pośredniczący w doręczeniu, a także operator telekomunikacyjny lub dostawca usług internetowych.
10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania Nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, a w szczególności braku odbioru Nagrody, niepodania bądź podania błędnych danych, zmiany danych Uczestnika, o której nie został poinformowany. W takim przypadku Nagroda przepada.
11. Organizator Konkursu ani Podmiot Zlecający Konkurs nie udzielają gwarancji lub innych podobnych uprawnień do Nagród.

VIII. Dane osobowe
1. Administratorem danych osobowych Uczestników przetwarzanych w związku z Konkursem jest Podmiot Zlecający Konkurs - TECH STEROWNIKI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k., ul. Biała Droga 31, 34-122 Wieprz, NIP: 551 23 60 632, KRS: 0000594881, REGON: 356782780.
2. W ramach Konkursu przetwarzane będą następujące dane osobowe:
· Imię, nazwisko,
· dane adresowe niezbędne do wysłania Nagrody.
3. Uczestnicy zobowiązani są do informowania Administratora danych osobowych o każdej zmianie w zakresie udostępnionych danych osobowych.
4. Przetwarzanie danych osobowych jest dokonywane zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) i odpowiednimi przepisami krajowymi oraz zgodnie ze zgodą Uczestników Konkursu wyrażaną przed przystąpieniem do Konkursu.
5. Zamieszczenie na Stronie Internetowej, w sposób określony w pkt V ust. 1-3 powyżej, Zdjęcia lub Filmu, na którym utrwalono wizerunek Uczestnika Konkursu, oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie przez Podmiot Zlecający Konkurs danych osobowych Uczestnika Konkursu, w tym tak utrwalonego wizerunku, poprzez jego rozpowszechnianie na Stronie Internetowej, na stronach internetowych zarządzanych przez Podmiot Zlecający Konkurs (https://www.techsterowniki.pl/), w tym również na dedykowanych Podmiotowi Zlecającemu Konkurs kontach w mediach społecznościowych (https://www.facebook.com/TECHsterowniki) w celu promocji Konkursu oraz Podmiotu Zlecającego Konkurs.
6. Uczestnik Konkursu nie powinien przekazywać Podmiotowi Zlecającemu Konkurs danych osobowych osób trzecich, w tym ich wizerunku utrwalonego na Zdjęciu lub Filmie. Jeżeli natomiast przekazuje takie dane jednocześnie i każdorazowo oświadcza, że posiada stosowną zgodę osób trzecich na przekazanie i przetwarzanie tych danych przez Podmiot Zlecający Konkurs.
7. Dane Osobowe przetwarzane są zgodnie z Regulaminem i przepisami powszechnie obowiązującymi w celu:
a) wzięcia przez Uczestnika Konkursu udziału w Konkursie i przeprowadzenia Konkursu (na podstawie wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych - art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
b) komunikacji z Uczestnikiem, w tym na potrzeby wydania Nagrody, tj. imię i nazwisko, adres – ulica, numer domu, kod pocztowy, miejscowość, adres e-mail oraz numer telefonu, (na podstawie wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych - art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
c) wykorzystania wizerunku Uczestnika Konkursu utrwalonego na Zdjęciu lub Filmie w celach promocyjnych oraz marketingowych dotyczących Konkursu oraz Podmiotu Zlecającego Konkurs (na podstawie wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych - art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
d) rozpatrzenia reklamacji (na podstawie realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze - art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
e) dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń (na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora - art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
f) wykonania obowiązku podatkowego i księgowego na podstawie realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze - art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
8. Podanie danych osobowych przez Uczestników Konkursu ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do przystąpienia do Konkursu, w tym w szczególności wydania Nagród. Podanie danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym ani umownym. Podanie danych osobowych nie jest warunkiem zawarcia umowy, a osoba której dane dotyczą nie jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencjami niepodania danych osobowych może być brak możliwości udziału w Konkursie lub brak możliwości wydania Nagrody bądź rozpatrzenia reklamacji.
9. Uczestnikom Konkursu, przysługuje prawo:
a) dostępu do treści swoich danych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu;
b) sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych;
c) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
d) prawo do przenoszenia danych;
e) cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych osobowych, co pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
f) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sprawach związanych z przetwarzaniem jej danych osobowych.
10. W celu otrzymywania przez Uczestnika od TECH Sterowniki za pośrednictwem poczty elektronicznej newslettera zawierającego informacje handlowe dotyczące produktów TECH Sterowniki niezbędne jest wyrażenie przez Uczestnika odrębnej zgody na przetwarzanie w tym celu jego danych osobowych oraz otrzymywanie informacji handlowej.
11. Dane osobowe pozyskane w związku z Konkursem będą przetwarzane przez następujące okresy:
a) dane udostępniane przez Uczestników Konkursu oraz przez Zwycięzców – przez okres 15 dni od dnia zakończenia Konkursu tj. od dnia wyłonienia zwycięzców Konkursu oraz do chwili wydana danych Nagród lub do momentu cofnięcia zgody, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie udzielonej zgody;
b) dane udostępniane przez osoby wnoszące reklamacje – do czasu rozpatrzenia danej reklamacji;
c) dane Zwycięzców w zakresie potwierdzenia wydania Nagrody w Konkursie i związanej z tym dokumentacji reklamacyjnej – przechowywane na potrzeby obrony ewentualnych roszczeń przez okres 6 lat od wydania Nagrody,
d) potwierdzenie wydania Nagrody – na potrzeby ewentualnej kontroli podatkowej zgodnie z przepisami przez okres 5 (pięciu) lat licząc od początku roku następującego po roku, w którym wydano Nagrodę.
12. W przypadku gdy Uczestnik wyraził odrębną dobrowolną zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania tejże zgody przez Uczestnika.
13. Decyzje dotyczące danych osobowych Uczestników Konkursu nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany. Uczestnik Konkursu nie podlega profilowaniu.
14. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego ani do organizacji międzynarodowych.
15. Dane osobowe Uczestników Konkursu zostaną przekazane Organizatorowi Konkursu w celu przeprowadzenia Konkursu oraz rozpatrzenia ewentualnych reklamacji, mogą zostać również przekazane innym podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Podmiotu Zlecającego Konkurs, to jest podmiotom pomagającym w przeprowadzeniu Konkursu, partnerom świadczącym usługi kurierskie i techniczne (rozwijanie i utrzymywanie systemów informatycznych i serwisów internetowych).
16. Szczegółowa klauzula informacyjna odnośnie przetwarzania danych osobowych Uczestników znajduje się pod linkiem: https://www.techsterowniki.pl/regulamin
17. W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z administratorem danych osobowych (ADO): poczta@techsterowniki.pl

IX. Reklamacje
1. Reklamacje, dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy powinni zgłaszać na piśmie nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia zakończenia Konkursu.
2. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, e-mail, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym do Organizatora na adres: Ateneo.pl s.c., ul. Krakowska 134, 34-120 Andrychów z dopiskiem Reklamacja „#PrzygotowanieDoZimy z TECH Sterowniki”.
3. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 14 dni roboczych od dnia ich otrzymania przez Organizatora.

X. Dostępność Regulaminu
Treść Regulaminu dostępna jest w siedzibie Organizatora Konkursu, siedzibie Podmiotu Zlecającego Konkurs oraz na Stronie Internetowej.

XI. Postanowienia końcowe
1. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu oraz do jego interpretacji w zakresie dopuszczalnym przepisami prawa.
2. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie znajdują przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, przy czym zmiany te nie będą mniej korzystne dla Uczestników Konkursu ani nie będą wpływać na prawa przez nich nabyte. Zmieniając Regulamin Organizator Konkursu wskazuje datę wejścia w życie nowego Regulaminu, nie krótszą niż 2 dni od dnia ogłoszenia zmiany Regulaminu. W przypadku zmiany Regulaminu, Uczestnik Konkursu ma prawo do rezygnacji z uczestnictwa w Konkursie.