Regulamin Konkursu „TECHnologicznie nakręceni 2”

§ 1

Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa warunki przeprowadzenia konkursu „TECHnologicznie nakręceni 2” (zwanego dalej „Konkursem”). Regulamin stanowi treść umowy konkursowej pomiędzy Organizatorem a Uczestnikiem Konkursu. Umowa z określonym Uczestnikiem zostaje zawarta na okres: od chwili otrzymania Pracy od Uczestnika wraz z oświadczeniem o akceptacji Regulaminu, aż do dnia zakończenia Konkursu.
2. Uczestnik ma prawo do wydania mu nagrody na zasadach określonych w Regulaminie lub złożenia reklamacji, z zastrzeżeniem obowiązku nałożonego na Uczestnika Konkursu do udzielenia Organizatorowi prawa do korzystania z Pracy.
3. Regulamin Konkursu wraz z załącznikami jest dostępny w formacie PDF na stronie internetowej konkursu: www.techsterowniki.pl/konkurs.
4. Organizatorem Konkursu jest Ateneo.pl s.c., ul. Krakowska 134, 34-120 Andrychów, posiadająca numer NIP 551-259-44-94 (zwana dalej „Organizatorem”).
5. Fundatorem nagrody w Konkursie jest firma TECH Sterowniki, ul. Biała Droga 31, 34-122 Wieprz (zwana dalej „Fundatorem”).
6. Konkurs nie stanowi gry hazardowej w rozumieniu Ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz. U. nr 201, poz. 1540 ze zm.).
7. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W ramach Konkursu Uczestnik, który spełni wymogi przewidziane Regulaminem ma możliwość otrzymania Nagrody przewidzianej w Regulaminie, ufundowanej przez Fundatora.
8. Konkurs trwa od dnia 5.07.2017 r. od godziny 11:00 do dnia 24.09.2017 r. do godziny 23:59. Informacje związane z Konkursem przekazywane będą m.in. przy użyciu portalu społecznościowego Facebook pod adresem: https://www.facebook.com/TECHsterowniki oraz strony internetowej http://www.techsterowniki.pl

§ 2

Komisja konkursowa

1. Nad prawidłowością przebiegu Konkursu czuwać będzie komisja konkursowa składająca się z trzech osób będących pracownikami Organizatora oraz Fundatora, wyłączonymi z udziału w Konkursie zgodnie z § 4 ust. 4 poniżej (zwani dalej „Komisją”).
2. Komisja oceni nadesłane Prace pod kątem pomysłowości, kreatywności i oryginalności.
3. Ostateczna kolejność zostanie ustalona po zakończeniu Konkursu i jest kombinacją wielu czynników w skład których wchodzą: ocena własna Komisji konkursowej (najważniejszy czynnik) oraz parametry popularności wśród użytkowników, m.in: liczba wyświetleń w portalu YouTube, liczba polubień filmu na portalu YouTube, liczba polubień na portalu Facebook podstrony z filmem, liczba odsłon filmu na stronie konkursowej).
4. Spośród nadesłanych Prac, po dokonaniu oceny opisanej w § 3 ust. 2 Regulaminu, Komisja wyłoni 7 Zwycięzców, którzy otrzymają nagrody określone w § 6 ust. 2 Regulaminu
5. Organizator skontaktuje się z wszystkimi Zwycięzcami Konkursu za pośrednictwem poczty e-mail w terminie do 13 października 2017 r., informując ich o wygranej.

§ 3

Uczestnicy Konkursu

1. W Konkursie mogą brać udział osoby fizyczne zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które ukończyły osiemnasty rok życia i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych (zwane dalej „Uczestnikami”).
2. Uczestnikiem Konkursu może zostać wyłącznie osoba, która zaakceptowała Regulamin.
3. W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, tj. niedopuszczalne jest tworzenie kont i dokonywanie zgłoszeń konkursowych w imieniu osób trzecich lub podawanie nieprawdziwych danych osobowych.
4. W Konkursie nie mogą brać udziału osoby zatrudnione przez Organizatora lub Fundatora, a także członkowie ich rodzin, tj. wstępni i zstępni w pierwszym stopniu pokrewieństwa (tj. rodzice i dzieci) oraz małżonkowie i rodzeństwo.

§ 4

Zadanie konkursowe

1. Zadaniem Uczestników Konkursu jest nagranie krótkiego filmu, w którym zaprezentowane zostanie dowolne urządzenie firmy TECH Sterowniki lub jego wizualizacja w formie makiety, rysunku, itp.
2. Film powinien zostać umieszczony przez uczestnika na portalu YouTube, a w tytule lub opisie zawierać hasztag konkursowy #konkursTECH
3. Uczestnik może przesłać dowolną liczbę filmów.
4. Przesyłane do Konkursu Prace:
a) powinny być związane z tematyką Konkursu,
b) powinny być Pracami, do których Uczestnik je nadsyłający posiada pełnię praw autorskich osobistych i majątkowych,
c) nie mogą zawierać treści, które naruszają przepisy prawa, dobra osobiste osób trzecich, powszechne zasady dobrych obyczajów,
d) nie mogą nawoływać do przemocy, nietolerancji, zawierać wulgaryzmów ani żadnych treści reklamowych podmiotów trzecich,
d) nie powinny w jakikolwiek sposób nawiązywać do marek lub firm podmiotów prowadzących podobną działalność jak Organizator lub Fundator (konkurentów Organizatora),
e) powinny być wykonane wyłącznie na potrzeby Konkursu,
f) nie mogą być wcześniej publikowane w jakikolwiek sposób, a w szczególności w Internecie, prasie, jakichkolwiek publikacjach itd.

5. Prace niezgodne z Regulaminem, w szczególności § 5 ust. 1 – ust. 3 nie mogą brać udziału w Konkursie.
6. Warunkiem Uczestnictwa w Konkursie i wygrania nagród jest przesłanie Prac zgodnie z Regulaminem, wraz z podaniem wszystkich wskazanych w Regulaminie danych i udzieleniem opisanych w nim zgód.
7. Uczestnik powinien przesłać Prace do Organizatora za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego dostępnego w formie elektronicznej na stronie www.techsterowniki.pl/konkurs wraz z podaniem prawdziwych danych podanych w ww. formularzu.
8. Uczestnik powinien zapoznać się z Regulaminem oraz wyrazić zgodę na jego postanowienia poprzez kliknięcie w odpowiednie pole zgody dostępne w ramach formularza zgłoszeniowego.
9. Aby wziąć udział w Konkursie, Uczestnik nie musi dokonać jakichkolwiek dodatkowych płatności na rzecz Organizatora. W określonych przypadkach transfer połączeń internetowych może być płatny, niezależnie od posiadanego abonamentu. Opłaty uiszczać należy na rzecz operatora połączeń – usługodawcę usług internetowych, z których korzysta Uczestnik.
10. Uczestnik ma prawo odstąpić od umowy konkursowej zawartej z Organizatorem w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia zgodnie z § 1 ust. 1

§ 5

Nagrody w Konkursie

1. W Konkursie zostanie wyłonionych siedmiu Zwycięzców, których Prace zostały wybrane przez Komisję w trybie opisanym w § 3 Regulaminu.
2. Zwycięzca Konkursu, którego Praca zostanie wybrana przez Komisję w trybie opisanym w § 3 Regulaminu, otrzyma nagrodę w postaci:
a) 1. miejsce - Apple iPhone 6S 32 GB
b) 2. miejsce - Fitbit Charge 2
c) 3. miejsce - Xiaomi Mi Band 2
d) 4. miejsce - zestaw urządzeń firmy TECH Sterowniki w postaci ST-8S + C-8 r oraz dwóch siłowników STT-868
e) 5. miejsce - regulator pokojowy ST-292 V3
f) 6. miejsce - zestaw gadżetów firmy TECH Sterowniki (m.in. kubek, pendrive, plecak)
f) 7. miejsce - zestaw gadżetów firmy TECH Sterowniki (m.in. kubek, pendrive, plecak)


3. Do wartości każdej Nagrody zostanie dodana dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości odpowiadającej zryczałtowanemu podatkowi dochodowemu od osób fizycznych z tytułu wygranej w Konkursie w kwocie stanowiącej 11,11% wartości danej Nagrody. Zwycięzca zgadza się, że kwota dodatkowej nagrody pieniężnej nie podlega wypłacie na jego rzecz, lecz przeznaczona jest na zapłatę (zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa) podatku należnego z tytułu wygranej Nagrody w Konkursie.
4. Zwycięzcy są zobowiązani do udzielenia Organizatorowi wszelkich informacji niezbędnych do przekazania Nagrody.
5. Nagroda zostanie wysłana Zwycięzcom w terminie do dnia 31 października 2017 r.
6. Nie jest możliwe przeniesienie prawa do Nagrody na rzecz osób trzecich.
7. Nie jest możliwe wypłacenie równowartości Nagrody.
8. Nie jest możliwa rezygnacja z części Nagrody. Rezygnacja z części Nagrody jest równoznaczna z rezygnacją z całości Nagrody. W przypadku rezygnacji przez Zwycięzcę z Nagrody, Organizator zastrzega sobie prawo przyznania Nagrody kolejnemu Uczestnikowi wskazanemu przez Komisję.
9. Organizatorowi przysługuje prawo weryfikacji danych osobowych Zwycięzców w momencie wydania Nagrody w celu identyfikacji i wydania nagrody osobie upoważnionej.
10. Organizator jest uprawniony do opublikowania imion oraz nazwisk Zwycięzców na stronie internetowej www.techsterowniki.pl, na co Uczestnik wyraża niniejszym zgodę.

§ 6

Niedozwolone zachowania Uczestników

1. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami lub Regulaminem Konkursu, w szczególności Uczestników, którzy:
a) nie działają osobiście, ale przez osoby trzecie lub podają nieprawdziwe dane osobowe,
b) wykorzystują różne aliasy (dodatkowe adresy) tego samego konta poczty elektronicznej do występowania w imieniu lub zgłaszania różnych Uczestników.

2. W celu wyjaśnienia wątpliwości związanych z aktywnością Uczestnika w Konkursie, Organizator może kontaktować się z Uczestnikiem przy wykorzystaniu podanych przez niego sposobów komunikacji (np. prowadzić korespondencję e-mailową).
3. Organizator może uzależnić udział Uczestnika w Konkursie od złożenia mu przez niego wyjaśnień dotyczących jego aktywności lub udziału w Konkursie.

§ 7

Prawa własności intelektualnej do prac konkursowych

1. Uczestnik w zamian za prawo uczestnictwa w Konkursie udziela Organizatorowi nieograniczonego w czasie ani terytorialnie prawa do korzystania z majątkowych praw autorskich do Prac (zwanych dalej „Licencją”) na zasadach opisanych w kolejnych ustępach niniejszego paragrafu.
2. Licencja obejmuje wszystkie pola eksploatacji określone w art. 50 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w tym w szczególności następujące pola eksploatacji:
a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Pracy oraz jej opracowań – wytwarzanie dowolną techniką, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
b) w zakresie obrotu oryginałami Pracy oraz jej opracowaniami albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzania do obrotu, użyczania lub najmu oryginału albo egzemplarzy,
c) w zakresie rozpowszechniania Pracy oraz jej opracowań w sposób inny niż opisany w lit. a) lub b) powyżej – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, publiczne udostępnienie Pracy w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w tym nadawanie za pośrednictwem stacji telewizyjnych naziemnych, w tym za pośrednictwem satelity, w multipleksach, reemitowanie, rozpowszechnianie w prasie, w sieci Internet, na plakatach, w tym plakatach wielkoformatowych oraz we wszelkich innych formach komunikacji, promocji, reklamy, oznaczania i produkcji towarów.

3. Organizator jest uprawniony do wykorzystania Prac do prowadzenia Konkursu oraz dla własnych celów reklamowych i promocyjnych.
4. Uczestnik wyraża zgodę i upoważnia Organizatora do wykonywania praw zależnych do Prac i rozporządzania tymi prawami. Organizator, lub wskazana przez niego osoba, jest uprawniony do dokonywania niezbędnych zmian i przeróbek, łączenia z innymi utworami i innych zmian oraz do korzystania i rozporządzania tymi opracowaniami.
5. Organizator jest uprawniony do dokonywania wszelkich zmian i modyfikacji w Pracach w całości lub części oraz dokonywania ich opracowań w całości lub części, w tym dokonywania przeróbek, jakichkolwiek zmian i adaptacji całości lub poszczególnych części Prac.
6. Organizator jest uprawniony do wykorzystania Prac we wszelkich formach komunikacji, promocji lub reklamy, w szczególności w charakterze materiału reklamowego lub promocyjnego, w charakterze elementu materiałów reklamowych lub promocyjnych, takich jak: ogłoszenia prasowe, reklamy zewnętrzne, filmy reklamowe, reklamy radiowe, materiały POS, rozpowszechnianie w sieci Internet.
7. Uczestnik upoważnia Organizatora do decydowania o oznaczeniu, sposobie oznaczenia lub braku oznaczenia Prac oraz do występowania w jego imieniu o ochronę autorskich praw osobistych.
8. Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z określonym w niniejszym Regulaminie celem, dla którego Prace zostaną wykorzystane, oraz że wyraża zgodę na takie wykorzystanie Prac przez Organizatora. W szczególności Uczestnik wyraża zgodę i oświadcza, że nie narusza jego prawa połączenie Prac z innymi utworami lub dziełami nie mającymi charakteru Prac, usunięcie fragmentów Prac lub dodanie do nich nowych elementów, jak również umieszczanie Prac obok lub w sąsiedztwie innych prac.
9. Z uwagi na to, że rezultatem udziału w Konkursie może być przyznanie Uczestnikowi Nagrody na zasadach opisanych w Regulaminie, z tytułu udzielenia licencji nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie.

§ 8

Przetwarzanie danych osobowych

1. W toku wypełniania formularza zgłoszeniowego Uczestnik zostanie poproszony o przekazanie następujących danych osobowych: adres e-mail (zwanych dalej „Danymi Osobowymi”) oraz o wyrażenie zgody na przetwarzanie udostępnionych danych osobowych w celach związanych z reklamą, promocją i marketingiem Organizatora.
2. Zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883) Organizator informuje, że administratorem danych osobowych, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, jest Ateneo.pl s.c., ul. Krakowska 134, 34-120 Andrychów, posiadająca numer NIP 551-259-44-94.
3. Podanie danych osobowych, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, jest całkowicie dobrowolne, lecz ich udzielenie warunkuje udział w Konkursie.
4. Dane zbierane są w celu przeprowadzenia Konkursu zgodnie z Regulaminem i przepisami powszechnie obowiązującymi, wykonania obowiązku podatkowego, o którym mowa w § 6 Regulaminu oraz w celach reklamowych, marketingowych i promocyjnych Organizatora.
5. Podstawą przetwarzania Danych Osobowych jest art. 23 ust. 1 pkt 3) i art. 23 ust. 1 pkt 5) w związku z art. 23 ust. 4 pkt 1) Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o Ochronie Danych Osobowych (przetwarzanie danych na potrzeby umowy i marketing bezpośredni własnych produktów lub usług). Podstawą przetwarzania danych osobowych w celach związanych z reklamą, promocją i marketingiem Organizatora, innym niż marketing bezpośredni, jest zgoda Uczestnika.
6. Każda osoba, która poda swoje dane osobowe, ma prawo wglądu w te dane oraz prawo ich poprawiania, zmiany lub usunięcia.

§ 9

Reklamacje

1. Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo do składania reklamacji w trakcie trwania Konkursu lub po jego zakończeniu (dla reklamacji przesłanej listem poleconym decydująca jest data stempla pocztowego).
2. Reklamacje można zgłaszać pocztą elektroniczną na adres biuro@ateneo.pl z dopiskiem „Reklamacja – TECHnologicznie nakręceni 2”.
3. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 14 (słownie: czternastu) dni roboczych od daty ich otrzymania. O decyzji Organizatora Uczestnik zostanie poinformowany pocztą elektroniczną.
4. Reklamacja powinna zawierać (w celu umożliwienia identyfikacji Uczestnika i skontaktowania się z nim) imię, nazwisko, adres osoby składającej reklamację oraz opis przyczyn lub powodów reklamacji, a także oczekiwany sposób jej rozpatrzenia.
5. Reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję Reklamacyjną powołaną przez Organizatora spośród jego pracowników liczącą nie mniej niż 3 osoby.
6. Po wyczerpaniu trybu reklamacyjnego Uczestnik może zwrócić się z wnioskiem o polubowne załatwienie sporu do sądu polubownego lub do mediatora. Przykładowy wykaz podmiotów alternatywnie rozwiązujących spory znajduje się na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów https://uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595.

§ 10

Postanowienia końcowe

1. Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych lub reklamowych mają jedynie charakter pomocniczy. Informacjami wiążącymi są postanowienia niniejszego Regulaminu.
2. Niniejszy Regulamin jest dostępny w formacie PDF przez cały Okres Trwania Konkursu na stronie internetowej Konkursu www.techsterowniki.pl/konkurs.
3. Regulamin Konkursu jest ponadto dostępny do wglądu w siedzibie Organizatora.POBIERZ PDF